Řešení exekuce na nemovitosti | dražby nemovitosti

 

EXEKUCE - oddlužení nemovitostí

Dovolujeme si Vám nabídnout touto cestou okamžitou pomoc při řešení Vašich finančních potíží.

Výkon rozhodnutí exekucí je řešení velmi nevýhodné, při kterém dochází prodeji nemovitosti za cenu hluboce pod tržní hodnotou a dlužná částka se neúměrně navýší o náklady exekutora. Nabízíme rychlé a diskrétní řešení opřené o zkušenosti při řešení problémů spojených s nemovitostmi.

Naše společnost je schopna ihned vyplatit Váš dluh a garantovat Vám finanční hotovost v předem nastavené výši. Současně Vám pomůžeme vyřešit další bydlení, vyhovující Vašim představám.

Úvěr především na vyplacení závazků - exekuce, dluhy na nájmu, problémy v bankách, věřitelé atd., jedná se o krátkodobý úvěr,který lze získat na řešení uvalených exekucí na nemovitostech a bytech v osobním vlastnictví.

    - schvalování probíhá ihned po doložení kompletní dokumentace a po vyčíslení všech závazků klienta od jednoho do deseti pracovních dnů (dle výše zadluženosti klienta a složitosti případu), stejně jako vyplacení úvěru


    - ručení je vždy nemovitostí, ( RD, byt v OV ), chalupa pole lesy a louky jen jako dozajištění, nikdy ne jako hlavní zajištění úvěru


    - půjčka lze realizovat pouze cca do 50% tržní ceny nemovitosti


    - pokud je exekucí více a jeli nutno konat více jednání ze strany společnosti, účtují si tyto náklady jako více náklady

 


V případě Vašeho zájmu mě prosím kontaktujte nezávazně na níže uvedené telefonní číslo, vyhodnotíme možnosti a sdělím Vám přesný postup řešení vzniklé situace.

 

 

VEŘEJNÉ DRAŽBY - dobrovolné


Dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách zprostředkováváme veřejné dobrovolné dražby nemovitého i movitého majetku, podniků nebo jejich organizačních složek, jiných majetkových práv nebo pohledávek. Dle našich zkušeností garantujeme při těchto dražbách jednotlivé výhody pro klienta, z nichž mezi nejvýznamnější patří zejména transparentnost, prokazatelný vyšší výnos oproti přímému prodeji, garance platby kupní ceny a řádného přechodu vlastnického práva v katastru nemovitostí. Významná je též úspora nákladů a času zadavatele dražby, jelikož veškerá jednání a prohlídky jsou v režii dražebníka.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________


Výklady pojmů:


Dražba

Veřejné jednání, při němž se nabízí určitá věc neurčitému počtu osob na předem dohodnutém místě za účelem vydražení tomu, kdo učiní nejvyšší nabídku za předpokladu, že splní podmínky pro tento prodej stanovené v dražební vyhlášce.

Navrhovatel

Osoba, která navrhuje provedení dražby.

Dražebník

Dražebník je osoba, která organizuje dražbu a má k tomu příslušné živnostenské oprávnění. Pokud jde o majetek územních samosprávných celků nebo majetek státu, může být dražebníkem i územní samosprávný celek nebo příslušný orgán státní správy.

Licitátor

Licitátor zahajuje dražbu, vyzývá účastníky, aby učinili podání, uděluje příklep a provádí též losování ohledně příklepu. Licitátorem může být pouze fyzická osoba způsobilá k právním úkonům a fyzicky způsobilá k této činnosti.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebník ji uveřejní nejméně 30 dnů před zahájením dražby, a obsahuje následující informace:

    - jde li o dražbu dobrovolnou či nedobrovolnou
    - je-li dražba opakovaná či nikoli
    - kdo je dražebníkem
    - místo, datum a čas zahájení dražby
    - označení a popis předmětu dražby a jeho příslušenství
    - popis stavu
    - odhadní nebo zjištěnou cenu
    - nejnižší podání (vyvolávací cenu)
    - minimální příhoz (minimální částka, o kterou lze navyšovat příhozy)
    - způsob složení (i vrácení) dražební jistoty a lhůtu pro její složení
    - způsob složení ceny dosažené vydražením
    - datum a čas konání prohlídek
    - u společné dražby pořadí, ve kterém budou jednotlivé předměty dražby draženy
    - podmínky odevzdání předmětu dražby vydražiteliDražební jistota

Dražebník je oprávněn po účastníkovi dražby žádat složení dražební jistoty. Účastník je pak povinen ji složit ve lhůtě stanovené v dražební vyhlášce.


Nejnižší podání

Nejnižší podání = vyvolávací cena. Je to cena stanovena dražební vyhláškou, za kterou je možno předmět dražby vydražit, pokud není učiněno vyššího podání. Pokud není učiněno nejnižší podání:

    - u dobrovolné dražby může licitátor snížit nejnižší podání (vyvolávací cenu)
    - u nedobrovolné dražby licitátor ukončí dražbuPohledávka

Pohledávkou se rozumí právo věřitele na plnění určitého závazku dlužníkem.Předmět dražby

Předmětem dražby je dražená věc (movitá, nemovitá – soubor nemovitostí, pohledávka, podnik nebo jeho část).Účastník dražby

Účastníkem dražby je osoba přítomná při dražbě, která se dostavila za účelem činit podání. Pokud učiní nejvyšší podání stává se vydražitelem.Vydražitel

Je účastník dražby, který učinil nejvyšší podání a jemuž byl udělen příklep licitátorem. Na vydražitele přechází vlastnická práva k předmětu dražby.Opakovaná dražba

Opakovaná dražba se provádí tehdy, pokud předmět nebyl vydražen nebo pokud byla dražba zmařena vydražitelem.


Zmaření dražby

Důvodem zmaření dražby může být například nezaplacení vydražené částky nebo zmeškání termínu pro zaplacení vydražené částky. Vydražitel, který zmaří dražbu, nenabývá vlastnictví draženého předmětu.

Společná dražba


Jde-li o dražbu movitých věcí a vyvolávací cena u žádné z nich nepřesahuje 1.000.000 Kč, lze je vydražit ve společné dražbě každou zvlášť. Dražebník vždy určí pořadí, ve kterém se budou věci dražit.

Upuštění od dražby

Upustit od dražby u dražby dobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:

    -  na základě písemné žádosti vlastníka
    -  je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
    -  je-li smlouva o provedení dražby neplatná
    -  došlo-li ke střetu dražby dobrovolné a nedobrovolné
    -  na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
    -  zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka
    -  upustit od dražby u dražby nedobrovolné může dražebník nejpozději do jejího zahájení například:
    -  na základě písemné žádosti zástavce, dlužníka nebo vlastníka, bude-li dražebníkovi současně doloženo, že byl splněn závazek
    -  na základě písemné žádosti navrhovatele
    -  je-li dražebníkovi doloženo, že navrhovatel není oprávněn navrhnout provedení dražby
    -  je-li smlouva o provedení dražby neplatná
    -  došlo-li ke střetu dražeb
    -  na základě nařízení o výkonu soudního rozhodnutí
    -  zanikne-li živnostenské oprávnění dražebníka


Vrácení dražební jistoty a listin

Pokud byla dražební jistota složena na účet, hotově nebo formou bankovní záruky a účastník dražby předmět dražby nevydražil, je mu dražebník povinen po skončení dražby bez zbytečných odkladů dražební jistotu ,bankovní záruku a všechny listiny vrátit. Totéž učiní dražebník i v případě upuštění od dražby.

Dražební vyhláška

Dražební vyhláška obsahuje veškeré informace o dražbě. Dražebník ji uveřejní nejméně 15 dnů před zahájením dražby (toto neplatí v případě, že předmět dražby podléhá zkáze). Dražební vyhlášku se všemi dodatky je dražebník povinen vyvěsit před zahájením dražby na veřejně přístupném místě v objektu, kde se dražba koná.

Nabytí vlastnictví

Pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ve stanovené lhůtě, pak na něj v okamžiku udělení příklepu licitátorem přechází vlastnické právo k předmětu dražby. Jde-li o podnik, přechází na vydražitele i všechna práva a závazky. Dražebník vydá vydražiteli, který nabyl vlastnictví, písemné potvrzení o nabytí vlastnictví. Jde-li o nemovitost, která je v evidenci katastru nemovitostí, zašle dražebník toto potvrzení i na příslušný katastrální úřad.

Předání předmětu

Jde-li o nemovitost, podnik, nebo jeho organizační složku, předá bývalý vlastník předmět dražby na základě předložení potvrzení o vlastnictví a doložení totožnosti vydražitele. Dražebník na místě sepíše protokol o předání ve kterém uvede:

    - bývalého vlastníka
    - dražebníka
    - vydražitele
    - předmět dražby
    - popis
    - práva a závazky, které na předmětu váznou Při předání přechází nebezpečí škody na předmětu a odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem dražby z navrhovatele na vydražitele. Je-li vydražitel v prodlení s převzetím, pak nese nebezpečí škody a odpovědnost za škodu on


Na co si dát hlavně velký pozor !!!

Věcná břemena a předkupní práva

Předmět dražby může být zatížen tzv. věcným břemenem. Práva těchto osob zůstávají přechodem vlastnictví v důsledku dražby nedotčena. Přechodem vlastnictví na vydražitele zaniká smluvní předkupní právo.

Zmařená dražba

Pokud vydražitel zmaří dražbu například nedoplacením ceny dosažené vydražením, pak mu dražební jistota propadá.

 

 

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte nezávazně, my Vám vyhodnotíme možnosti a sdělíme jaký by mohl být přesný postup při řešení vzniklé situace. Pokud, ale máte vlastní byt, rodinný dům nebo pozemek na prodej, kontaktujte nás a přesvěčte se sami, že nemovitostem rozumíme a umíme Vám v co nejkratším termínu, Vaši nemovitost spolehlivě prodat.